บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796, 086-614 8181 แฟกซ์ 034-991 616

วัตถุดิบ

1. กากชูรส   

       มีธาตุอาหารซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญ คือ ไนโตรเจนฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และอินทรียวัตถุที่สูง กากชูรส มีส่วนช่วยในการ ส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพืช ซึ่งพืชที่ได้รับไนโตรเจนอย่างเพียงพอใบจะมีสีเขียวสด มีความแข็งแรงโตเร็วและทำให้พืชออกดอกและผลที่สมบูรณ์ ในดินโดยทั่วๆ ไป มักจะมี ไนโตรเจนไม่เพียงพอกับความต้องการของพืช  

2. พีท

      มีความสำคัญสำหรับพืช มีส่วนช่วยปรับโครงสร้างของดิน มีคุณสมบัติสำคัญคือ สามารถเก็บรักษาความชุ่มชื้นของดิน เมื่อเกิดความแห้งแล้ง พีท มีปริมาณอินทรียวัตถุที่สูง มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และมีปริมาณธาตุอาหารหลัก ที่ค่อนข้างสูง ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต ของพืช มีการระบายอากาศในดินได้ดีและสามารถปรับสมดุลกรด-ด่าง ได้เป็นอย่างดี

3.ปุ๋ยหมักยูคา

        มีปริมาณอินทรียวัตถุที่สูงและมีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่สูง ซึ่งมีประโยชน์ช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาล แป้ง และโปรตีน ยังส่งเสริมการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปสู่ผล ช่วยให้ผลเติบโตเร็วและมีคุณภาพดี ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้านทานต่อโรคและแมลงบางชนิด 

4. ยีสต์ผง

    มีธาตุอาหารซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม อินทรียวัตถุและธาตุอื่น ๆ ยีสต์สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่เป็นกรดสูง และพบว่ามีจุลินทรีย์กลุ่มอื่นร่วมทำปฏิกิริยาอยู่ด้วย ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดอินทรีย์เกิดขึ้นมาก  ส่งผลดีต่อการควบคุมจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียได้ และในขณะเดียวกันแอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมักเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควบคุมคุณภาพของน้ำหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ำ

5.กากไบโอแก๊ส

    กากไบโอแก๊สมีธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในปริมาณที่สูง ซึ่งจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของราก ควบคุมการออกดอก  ออกผล และการสร้างเมล็ด ถ้าพืชขาดธาตุนี้ระบบรากจะไม่เจริญเติบโต ใบแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาล และหลุดร่วง ลำต้นแกร็นไม่ผลิดอกออกผล 

6. โดโลไมต์

    มีธาตุอาหารซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญ เช่น แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ซึ่งเป็นองค์ประกอบ ที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ การผสมเกสร และยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์  ช่วยสังเคราะห์ กรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และน้ำตาล ทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์พอเหมาะ และช่วยในการงอกของเมล็ด กระตุ้นการแตกราก   ตายอด ออกดอก ติดผล และช่วยป้องกันโรคเน่า

7. เบนโทไนท์ (ซิลิคอน)

      มีธาตุอาหารซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญ คือ ซิลิกา (Si) มีคุณสมบัติการดูดซับที่ดี สามารถดูดน้ำไว้ได้มากซึ่งเป็นผลให้ดินมีลักษณะขยายตัว (Swell ability) สูง 5 – 20 เท่าของปริมาตรดินแห้งหรือเกิดการพองตัวบวม เมื่ออุ้มน้ำไว้ได้มากๆคล้ายกาวจึงจัดเป็นตัวเคลือบปุ๋ย ยึดเกาะเม็ดปุ๋ย (Blender) ที่ดี

8.แอมโมเนียมคลอไรด์

      แอมโมเนียมคลอไรด์มีปริมาณธาตุไนโตรเจนสูง ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยในการเจริญเติบโต

9.อะมิโนรวม

  มีคุณสมบัติในการส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหาร เพิ่มขนาดและความเขียวของใบ ทำให้พืชเจริญเติบโต ผ่านระยะต่างๆได้อย่างสมบูรณ์