บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796, 086-614 8181 แฟกซ์ 034-991 616

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ผสมผสานนิลเพชร ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

1. อบรมการเลี้ยงไส้เดือน

2.ศูนย์เรียนรู้เอสทีฯตำบลนิลเพชร ร่วมมือกับ กอรมน.จังหวัดนครปฐมและสนง.แรงงาน ให้ความรู้เพื่อต้านภัยยาเสพติดและเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงแก่เยาวชนและชาวบ้านใกล้เคียง

3.งานบรรยายให้ความรู้เกษตรกรบริเวณตำบลนิลเพชรและตำบลใกล้เคียงในเรื่องการแก้ปัญหาดินกรด โดยบริษัทฯรับตรวจดินให้ฟรีการและกรมพัฒนาที่ดินจะมาแจกวัสดุปูนเพื่อแก้ดินกรด รวมทั้งบรรยายการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และศาสตร์พระราชาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับเกียรติจากท่านเกษตรอำเภอบางเลน ท่านพัฒนาชุมชนอำเภอและหน.กอรมน.นครปฐมมาบรรยายการใช้จุลินทรีย์ย่อยฟาง และแจกปุ๋ยอินทรีย์ฟรีแก่ทุกคน ถวายเป็นพระราชกุศลให้ในหลวงร.9เนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคต 13ต.ค.2562