บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด

116 หมู่ 5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130,ประเทศไทย
โทร 034-991 614-5, 093-9614553,089-2011796, 086-614 8181 แฟกซ์ 034-991 616

นโยบายและพันธกิจของบริษัท
นโยบาย
  1. มุ่งเน้นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-เคมี ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อตอบตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้
  2. บริษัทเลือกสรรใช้เฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง หลากหลาย และครบถ้วน ตามความต้องการของพืช
  3. ให้ความรู้และทักษะด้านเกษตรกรรม และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและมั่นคงของเกษตรกรไทย
พันธกิจ
  1. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ร่วมในการเพาะปลูก เพื่อลดต้นทุนและฟื้นฟูสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
  2. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด และความยั่งยืนของผืนดิน
  3. ส่งเสริมแนวเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสาร และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว